Grundläggning

Geoteknisk undersökning

När ni skall bygga nytt, bygga ut eller liknande krävs ofta en geoteknisk undersökning för att grundläggningen skall bli rätt.

Arbetet inleds med ett platsbesök. Oftast krävs att jordens fasthet bestäms genom borrning med borrbandvagn och jag samarbetar med flera olika företag som utför detta. Prover kan behöva skickas in för analys av t.ex. skjuvhållfast.

Ibland bedöms grundläggningsförhållandena som gynnsamma och då räcker det med provgropar för att fastställa jord– och grundvatten-förhållanden.

Utifrån undersökningsresultaten gör jag erforderliga beräkningar och dimensioneringar. Allt sammanställs i en rapport med tillhörande ritningar.

I vissa fall kräver kommunen att radonhalten i jorden mäts innan bygget startar. Jag kan hjälpa er med detta. Hör med kommunen vad som behövs i ert fall.

Jag kan även hjälpa er med stabilitetsutredning om det finns risk för ras eller skred vid er tomt.

Ni tillhandahåller kartunderlag.

Jag gör även besiktningar av schaktbotten och provgropar samt bedömning av sulfidjord.

Geoteknisk undersökning

Vill du veta mer om våra undersökningar?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om oss eller om de tjänster vi erbjuder!